Simplygreengas.nl is onderdeel van Voornegas.
Voornegas staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24232815.

Artikel 1. Algemeen

Simplygreengas treedt op als detaillist van o.a. Verkoop van kleine gasflesjes en gas cookers

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Simplygreengas en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Simplygreengas uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Simplygreengas niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle opgaven door Simplygreengas van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Simplygreengas kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 4. Afwijkingen en Aanvullingen

Kleuren van artikelen kunnen als gevolg van monitorinstellingen afwijken van de werkelijke kleur van het product. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Simplygreengas zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5. Afleveringstermijnen

Een door Simplygreengas opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Simplygreengas geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Simplygreengas, op de door die toeleveranciers aan Simplygreengas verstrekte gegevens.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Simplygreengas voortvloeiende kosten te vergoeden.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Simplygreengas heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 6. Aflevering en Risico

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Simplygreengas de wijze van verzending.

Bestellingen worden verzonden op de dag dat wij uw betaling hebben ontvangen, mits de artikelen op voorraad zijn. Mocht het artikel niet op voorraad zijn dan informeren wij u hierover per e-mail.

Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Simplygreengas zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Simplygreengas is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 7. Retourgarantie

Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan Simplygreengas te retourneren. Simplygreengas zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden: " de betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; " op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden, in de originele opmaak en te zijn; alle meegezonden documentatie, merklabels en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending; " de retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Simplygreengas zijn; " de kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; " deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back (niet goed-geld terug) regeling.

Artikel 8. Garanties

Indien Simplygreengas Producten aan Afnemer aflevert, die Simplygreengas van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Simplygreengas nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Simplygreengas ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebrekenmoeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. U krijgt, nadat wij de producten van u ontvangen hebben, het aankoopbedrag van de producten teruggestort op uw bankrekening. De portokosten blijven voor uw rekening. Artikelen dienen voldoende gefrankeerd opgestuurd worden Reclamaties welke door Simplygreengas na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Simplygreengas in behandeling te worden genomen.

Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Alle Producten blijven eigendom van Simplygreengas, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Simplygreengas verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Simplygreengas. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten die door Simplygreengas aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Simplygreengas, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Simplygreengas en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

Simplygreengas verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Simplygreengas zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

Afnemer zal Simplygreengas onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Simplygreengas bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Simplygreengas zijn medewerking verlenen.

Artikel 10. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals nieuwsbrief, prijslijsten en/of offertes van Simplygreengas, uitgedrukt in Euro's, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het verzenden daarvan.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Simplygreengas op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 11. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen internetbestellingen vooraf voldaan te worden.

Creditcardtransacties worden afgehandeld door www.paypal.com.

Creditcardtransacties worden uitsluitend via een beveiligde server (SSL-technologie) van www.paypal.com over internet verstuurd. Dit voorkomt dat uw kritieke gegevens bij onbevoegden bekend zouden kunnen worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Simplygreengas is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Simplygreengas, zal Afnemer Simplygreengas vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Simplygreengas alle schade vergoeden die Simplygreengas lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 13. Overmacht

Indien Simplygreengas door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

Indien de Overmacht 3 weken duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Simplygreengas als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Simplygreengas zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam. De algemene voorwaarden van Simplygreengas kunnen op verzoek worden toegezonden.

 
Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. Btw

Winkelmand Afrekenen